Nhà Thuốc Nguyễn Huệ- Thành Phố Sóc Trăng
Ngày: 30/05/2019
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Chân Thiên Phúc - Giấy CNĐKDN: 1401951300 - Ngày cấp:04/11/2013, sửa đổi lần 1 ngày 09/05/2016 do SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP
chanthienphuc211@gmail.com